top of page

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden **Pixs visuals**

Pixs Visuals is statutair gevestigd te veldhoven. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 87240513.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen pixs Visuals en opdrachtgever. 

Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, of andere rechtsbetrekkingen.

Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten.

 

Offerte
Pixs Visuals stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de projectvoorbereiding.

Pixs Visuals bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende het project wensen blijkt te hebben die meer uren en kosten met zich meebrengen, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. De offertes bedragen inclusief 21% BTW.

Opgestelde offertes zijn geldig voor 2 maanden vanaf versturen.

 

Reis&Verblijf
Voor reis- en verblijf worden kosten gerekend. De eerste 15 kilometer worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Alle reis- en verblijfskosten buiten deze aantal kilometers worden apart toegevoegd aan de factuur wat op voorhand wordt berekend. Reiskosten bedragen € 0,30 (incl. BTW) per gereden km.

 

Annulering 

Bij annulering tussen 4 en  dagen voor de afgesproken datum wordt 20% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 2 dagen voor afgesproken datum is de opdrachtnemer het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Pixs Visuals verschuldigd. 

 

Ziekte

Indien Pixs Visuals wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de opdracht vast te leggen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Pixs Visuals stelt opdrachtgever dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Opdrachtgever ontvangt de gedane aanbetaling binnen 8 Dagen terug van opdrachtnemer. 

 

Aard van de reportage

Pixs Visuals sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van niet vastgelegde beelden.

Ondanks de ervaring van Pixs Visuals en het feit dat hij zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan hij gezien de aard van een product niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op film en/of foto gebied kan worden voldaan, of dat ieder moment kan worden vastgelegd. 

 

Technische problemen

Pixs Visuals zal alle redelijke maatregelen treffen om technische zoveel mogelijk te beperken. Bij zulksoort problemen is Pixs Visuals  niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade. 

Wanneer Pixs Visuals geen (beeld)materiaal/product kan leveren door technische problemen, is opdrachtgever geen kosten verschuldigd aan Pixs Visuals.

 

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is Pixs Visuals niet aansprakelijk. 

 

Beeldselectie

De beeldselectie van het product wordt door Pixs Visuals  gedaan. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat per mail, USB, anderszins digitaal/overeengekomen** 

Akkoord producten

Als opdrachtnemer wijzigingen wenst door te voeren, dient hij dit binnen 5 dagen na oplevering kenbaar te maken. Indien Pixs Visuals binnen deze termijn geen verzoek hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde. 

 

Publicatiekosten Muziekgebruik
Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd.

 

Auteursrecht

Pixs Visuals mag het product gebruiken voor privé doeleinden. Het auteursrecht van het product berust bij Pixs Visuals. Pixs Visuals mag dit product gebruiken voor eigen zakelijke promotie

Het auteursrecht op de films berust bij Pixs Visuals Opdrachtnemer mag de film onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. 

 

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen is Pixs Visuals nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen.  Pixs Visuals is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst ** mocht doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

 

KVK 87240513 -

 

BTW NL004379912B16 

 

IBAN NL35 RABO 0199 6882 81

bottom of page